O FIRMIE

Począwszy od 2002 roku wspieramy operatorów telekomunikacyjnych w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury sieciowej.

Przeprowadzamy proces inwestycyjny od etapu akwizycji, poprzez prowadzenie spraw administracyjno – prawnych, projektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, aż po wykonanie prac budowlano – instalacyjnych, uruchomienie i integrację z istniejąca siecią kliencką.

 Wspomagamy klienta nie tylko w budowie infrastruktury, ale również w jej późniejszym utrzymaniu na najwyższym możliwym poziomie sprawności i niezawodności.

Od początku istnienia notujemy ciągły wzrost wykonanych inwestycji w zakresie instalacji radiowych i światłowodowych, a wysoka jakość świadczonych usług oraz elastyczne reagowanie na bieżące potrzeby zbudowały zaufanie klientów do naszej firmy.

Zasięgiem nasza działalność obejmuje zarówno północną jak i południową część kraju.

W odpowiedzi na wzrost zamówień nasza firma nieustannie angażuje się
w rozwój kadry oraz zaplecza technicznego umożliwiającego sprawne i terminowe realizowanie powierzonych nam zadań.

Na dzień dzisiejszy dysponujemy:
Dział radiowy – 8 zespołów instalatorskich
Dział światłowodowy – 2 zespoły instalatorskie
Dział projektowy – 3 osoby
Zatrudniamy na umowę o pracę 27 osób w tym 4 inżynierów.

Sieci radiowe

Wykonywanie wizji projektowych i inspekcji obiektów telekomunikacyjnych z użyciem drona

Kompleksowa realizacja przedsięwzięć w technologi PTP i PMP

Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej

Przebudowa istniejącej infrastruktury

Kompleksowe prace monterskie

Utrzymanie sieci radiowych

Prace alpinistyczne

Sieci światłowodowe

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Zaciąganie kabli światłowodowych

Spawanie światłowodów i pomiary optyczne

Budowa przyłączy obiektowych

Okablowanie budynków biurowych

Wsparcie techniczne i usuwanie awarii

Projektowanie

Pełna dokumentacja projektowa i powykonawcza prowadzonych inwestycji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

Projektowanie oraz wykonawstwo stalowych konstrukcji

Raporty oddziaływania na środowisko (PEM)

Uprawnienie w zakresie inżynierii budowlanej

Roboty ziemne

Wykopy pod instalacje (wodne, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe)

Zbieranie humusu i wymiana gruntu

Skarpowanie terenu

Przygotowanie terenu pod budowę zieleni, chodnika

Wykonywanie przecisków ziemnych metodą bezrozkopową

Zaufali nam

Współpracujemy z wiodącymi na polskim rynku firmami z branży telekomunikacyjnej oraz ICT.

T-MOBILE
ATM
POLKOMTEL
NETIA
ERICSSON
NEC
AVIAT

Kontakt

GreKom Sp. z o. o. – Centrala
ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków
email: krakow@grekom.pl
tel. 511 470 902

GreKom Sp. z o. o. – Oddział Gdańsk
ul. Chwaszczyńska 10, 80-871 Gdańsk
email: gdansk@grekom.pl
tel. 505 083 852

GreKom Sp. z o. o. – Oddział Warszawa
ul. Dzika 37, 05-091 Ząbki
email: warszawa@grekom.pl
tel. 505 083 852

NIP 6772190481
REGON 356528484

oddział Kraków

oddział Gdańsk

oddział Warszawa

Fundusze UE

Wdrożenie systemu automatyzacji prac przy budowie nowych łączy światłowodowych oraz radiowych

Program: POIR.02.03.02-IP.03-00-003/19
Nr projektu: POIR.02.03.02-22-0054/19

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu automatyzacji prac przy budowie nowych łączy światłowodowych oraz radiowych

Krótki opis projektu: Celem niniejszego projektu jest integracja opracowanego w ramach etapu pierwszego podziałania 2.3.2 prototypu systemu z systemem zarządzania projektami aktualnie wykorzystywanym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.
Zostaną opracowane poniższe moduły integracyjne: 1. Moduł dostosowania prototypu systemu do pracy w warunkach
produkcyjnych; 2. Moduł podstawowej aplikacji mobilnej; 3. Moduł wizji lokalnej; 4. Moduł projektowy; 5. Moduł dokumentacji i kontroli jakości; 6. Moduł instalacji / deinstalacji / serwisu.

Wprowadzona innowacja procesowa, wdrożona w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, przyczyni się do usprawnienia
podstawowych procesów biznesowych firmy GreKom.

Wartość całkowita projektu: 860 346.19 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 384 707.64 zł

Zrealizowaliśmy przy wsparciu PARP projekt „Opracowanie metody automatycznego wykorzystywania danych GIS, baz danych BTS oraz map sieci światłowodowej przy budowaniu nowych łączy światłowodowych oraz radiowych”.

Celem projektu było opracowanie sposobu integracji metod danych o stacjach bazowych BTS, map sieci światłowodowych oraz danych o ukształtowaniu terenu (GIS) z wewnętrznym systemem przedsiębiorstwa oraz opracowanie algorytmów wykorzystujących te dane przy budowie łączy światłowodowych i radiowych.

Projekt został realizowany w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki wdrożeniu wyników projektu badawczo-rozwojowego stworzyliśmy innowacyjne rozwiązania informatyczne  wspomagające procesy projektowania łącz radiowych i światłowodowych.

Dało to naszej firmie nowe możliwości pozwalające na zdecydowanie lepsze i szybsze przeprowadzanie procesów projektowania, wyceny i planowania prac instalacyjnych wykonywanych na zlecenie naszych klientów. Umożliwiło nam to znacząco podnieść jakość świadczonych przez nas usług i dzięki temu stać się firmą zdecydowanie efektywniejszą od konkurencji.

Przetargi

Kraków, 10.07.2020r

Zapytanie ofertowe

Grekom Sp. z o.o.

ul. Fatimska 41A,

31-831 Kraków

NIP: 6772190481

Grekom Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup 2 szt dronów, które są niezbędne do realizacji projektu, którego przedmiotem jest wdrożenie systemu automatyzacji prac przy budowie nowych łączy światłowodowych oraz radiowych, realizowanego w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, podziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020- konkurs ogólny, w ramach którego realizuje się niniejsze zamówienie.

Specyfikacja: Zakup 2 szt. dronów o minimalnych parametrach technicznych:

– kamera z 30 x zoomem optycznym

– czas lotu 25 minut bez kamery

– maksymalna prędkość 70 km/h

– zasięg sygnału do 1,6 km

– opakowanie transportowe

Dodatkowe warunki: min 24 miesiące gwarancji na sprzęt

Oświadczenie, iż podmiot który składa ofertę nie jest wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  w imieniu  Zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zainteresowane podmioty mogą składać oferty na formularzu ofertowym (będącym załącznikiem do niniejszego zapytania) w następujący sposób:

  1. na adres pocztowy (pocztą, kurierem lub osobiście) na adres: GreKom Sp. z o. o. – Oddział Gdańsk ul. Mikołaja Reja 3, 80-404 Gdańsk, przy czym decydująca jest data wpływu oferty;
  2. w formie elektronicznej na adres Zamawiającego adam.blazowski@grekom.pl

Termin składania ofert do dnia: 17.07.2020. r.

Termin realizacji zamówienia/dostawy: 31.07.2020 r.

Kryterium wyboru -100% cena

Uwaga: Odpowiedź na zapytanie jest równoważna ze zgodą na opublikowanie treści oferty lub odpowiedzi.

W przypadku konieczność wyjaśnienia wątpliwości w sprawie niniejszego zapytania prosimy kierować pytania na adres e-mail adam.blazowski@grekom.pl Wszystkie pytania i odpowiedzi w ramach tego postępowania o wyborze wykonawcy będą publikowane, bez podawania nazw podmiotów ani osób składających pytania.

Do zapytania dołączamy wzór formularza ofertowego.

Kraków, 20.07.2020r

WYBÓR OFERTY

dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 10.07.2020

na zakup 2 szt. dronów

 

w ramach projektu ” Wdrożenie systemu automatyzacji prac przy budowie nowych łączy światłowodowych oraz radiowych”, realizowanego w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, podziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020- konkurs ogólny

 

W odpowiedzi na zapytanie swoje oferty złożyły 2 firmy.

Komisja firmy Grekom Sp. z o.o. wybrała ofertę firmy  Aeromind Sp. z o.o. S.k. z siedzibą przy ul. Kómicka 30, 61-141 Poznań

Oferta nr 1: Aeromind Sp. z o.o. S.k.

cena brutto: 44 993,40 zł, cena netto: 36 580,00 zł.

Wybór wykonawcy nastąpił w oparciu o kryterium cenowe. Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

Polityka prywatności

Mając na uwadze postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – informuję Panią/Pana, że:

niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez firmę Grekom sp. z o.o. (dalej jako Grekom) danych osobowych:

  • pracowników lub współpracowników kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów Grekom,
  • innych osób kontaktujących się z Grekom oraz osób, z którymi kontaktuje się Grekom,
  • kandydatów do pracy w Grekom.

Niniejsza polityka prywatności firmy Grekom sp. z o.o. ma zastosowanie, o ile odrębne wiążące Grekom umowy nie wprowadzają odrębnych zasad polityki prywatności (przetwarzania danych osobowych).

Czytaj całość